Over het project

Health-i-care concentreert zich op de ontwikkeling van innovatieve producten en technologieën, die de bevolking tegen infecties beschermen en antibioticaresistentie het hoofd bieden.

Binnen circa 30 consortia worden hiervoor vraaggerichte innovaties gerealiseerd. Daarbij gaat het om innovatieve en andersoortige hulpmiddelen binnen de vier werkvelden medische voorlichting & training/eHealth, diagnostiek & preventie, infectiepreventie – OneHealth,
medische(e) technologie. Het project is opgezet vanuit wensen en concrete behoeften van gebruikers en afnemende partijen.

Health-i-care zet zich door middel van landsgrens- en sectoroverstijgende netwerkvorming in voor versterking van het innovatievermogen in de grensregio en, daarmee verbonden, voor de ontwikkeling van één sterke gezondheid-economische regio. Het project heeft een looptijd van 2016 t/m 2020 en maakt onderdeel uit van het INTERREG-V-A-programma.

Sectoroverstijgend werken in het project ondernemers, wetenschappers en Het MKB, met zijn maatschappelijk relevante innovatieve producten en technologieën, die bijdragen aan het behoud van de voor onze gezondheid zo belangrijke hygiënische standaards, vormt daarbij de motor voor innovatie en implementatie hiervan in de maatschappij.

Innovatieconsortia

Binnen health-i-care werden circa 30 innovatie consortia samengesteld. Deze consortia, bestaan steeds uit een MKB en ondersteunende partners uit kennisinstellingen en het gezondheidswezen. Gedurende de projectlooptijd zullen zij vraaggerichte innovaties realiseren, die in de euregionale gezondheidsregio, aan beide kanten van de grens, zullen worden afgezet.  De innovatieconsortia openen voor de MKB’s binnen het project deuren naar de gezondheidssector, die vaak voor hen gesloten zouden blijven. De Duits-Nederlandse Handelskamer (DNHK) is projectpartner en centraal aanspreekpunt voor alle betrokken MKB. De DNHK zal gedurende de looptijd van het project ook investeerdersbijeenkomsten organiseren. Hierdoor staan extra middelen ter beschikking voor de doorontwikkeling en marktintroductie van de veelbelovende en innovatieve producten en technologieën, die uit het project voortkomen.

Evenementen & dialoog met experts

De circa 30 consortia zullen tijdens halfjaarlijks innovatiefora en overige evenementen de voortgang van de (technologische) ontwikkelingen binnen hun innovatiedomein presenteren. Daarbij staat de dialoog met de deelnemende markt- en vakexperts centraal. Met het oog op toekomstige ontwikkelingen en benchmarks van alternatieven op de markt (Market Intelligence) wordt gezamenlijk gekeken naar de optimale marktpositionering van de innovaties.

Dit stelt de ondernemers en de consortia in staat om hun innovatie aan de snel veranderende marktsituatie, die typisch is voor de zorgmarkt in hygiëne en infectiepreventie, aan te passen. Zo wordt de economische en concurrentiepositie van innovatieve output (product, technologie) gemonitord en eventueel nog verhoogd.

Living lab’s & innovatiepotentieel in beide gezondheidssystemen

Diverse gezondheidsinstellingen in het Nederlands-Duitse projectgebied van health-i-care zullen worden ingezet als ‘living lab’ voor de innovaties door de innovatieconsortia. Daar worden de prototypes getest en geoptimaliseerd. Op deze wijze zullen de producten rechtstreeks worden afgestemd op twee bijzondere gezondheidsstelsels en –markten: het Duitse gezondheidsstelsel, dat in een groot deel van Oost- en Zuid-Europa terug te vinden is, en het Nederlandse gezondheidsstelsel, dat meer verwantschap vertoont met dat van de Angelsaksische landen als Canada en de VS. Door de producten in beide gezondheidswerelden te laten rijpen, kan een markt van aanzienlijk grotere omvang worden bereikt.

Photo

Prof. Dr. Alex W. Friedrich

Hoogleraar en afdelingshoofd medische microbiologie, UMCG & projectleider health-i-care 

“Het project health-i-care is opgezet vanuit wensen en concrete behoeften van gebruikers en afnemende partijen ten opzichte van de bescherming van patiënten voor infecties en antibiotica-resistentie. Health-i-care zet zich door middel van landsgrens- en sectoroverstijgende netwerkvorming in voor versterking van het innovatievermogen en voor infectiepreventie in de grensregio en, daarmee verbonden, voor de ontwikkeling van één sterke gezondheidseconomische regio.”


Het project wordt in het kader van het INTERREG-programma Deutschland-Nederland uitgevoerd en door de Europese Unie en de volgende instellingen financieel ondersteund: