Nieuws overzicht

Ideeën op een zinvolle manier in het project inbrengen – mei 2014

14 mei 2014

Hoe kunnen eigen ideeën en mogelijkheden op een zinvolle manier worden ingebracht in het project?

Prof. dr. Alex W. Friedrich beantwoordde de bovenstaande vraag als volgt:

“Er wordt vaak beweerd dat bepaalde infecties door betere hygiëne voorkomen kunnen worden. Hierin moet ik u helaas teleurstellen; deze bewering is veel te simplistisch en slechts gedeeltelijk waar. De preventie van infecties begint op drie punten:

  • bij de mensen zelf
  • bij de micro-organismen zelf
  • in de omgeving van de patiënt”

De mensen zelf vormen het beslissende en verbindende element. Dit betreft niet alleen de patiënten, het gaat over alle mensen in de gesubsidieerde regio. Twee strategieën zijn daarom van belang:

  • Doelgroepsoriëntatie
  • Werknemersoriëntatie

De verklaringen van de WHO over infectieziekten en antibioticaresistentie maken deze taak nog duidelijker en belangrijker:

„WHY WE NEED A GLOBAL CAMPAIGN“

  • Antibiotical resistance is a global problem for all of us!

Antibiotic resistance has become one of the biggest threats to global health & endangers other major priorities, such as development.

It is rising to dangerously high levels in all parts of the world, compromising our ability to treat infectious diseases & undermining many advances in health & medicine. It is putting people everywhere at risk.

Wat betekent deze boodschap voor het project?

Deze boodschap maakt duidelijk dat de toekomstige levensvatbaarheid van de bedrijven en de inspanningen voor verdere ontwikkeling in gevaar zijn. Echter, deze dreiging heeft allereerst betrekking op de mensen. Om deze reden is de projectstrategie in eerste instantie gericht op twee – direct betroffene – doelgroepen:

  • Het risicomanagement moet zich dringend bezighouden met de bescherming van werknemers tegen besmetting
  • De mensen die gevaar lopen in de regio zelf – deze mensen moeten bij de uitvoering van de strategieën betrokken worden
Deel artikel: